Vooraf
Dit plan is door het bestuur van de vereniging ‘De Nieuwe Ronde (DNR)’ en de tuinders Klaas
Nijhof en Pieter Lammerts opgesteld. Doel is om tot uitdrukking te brengen wat we gezamenlijk met de groentekwekerij ‘De Nieuwe Ronde’ willen bereiken in 2012 en 2013.

Gedachtegoed
We zijn enthousiast over en staan voor kleinschalige productie volgens de principes van de
biologische landbouw op basis van een combinatie van sociale, ecologische en economische
uitgangspunten.

Relatie tuinders en vereniging
Klaas Nijhof en Pieter Lammerts zijn de tuinders (Zelfstandigen Zonder Personeel). Klaas bezit op de Wageningse Eng een 10.000 m2 perceel, De Akker. De vereniging van DNR pacht van de Gemeente Wageningen een nabij gelegen akker van 5000 m2 welke ‘De Melm’ genoemd wordt.
Pieter pacht op de zuidelijke Eng een stuk van 13.000 m2, aan het 1e Honingblokpad, en bezit een naastgelegen stuk (asperges) van 2000 m2.
Samen hebben Klaas en Pieter momenteel 30.000 m2 (3 ha) waar volgens de principes van de biologische landbouw groenten worden verbouwd voor de leden van de DNR. De vereniging ondersteunt beide tuinders op diverse manieren welke in onderstaand strategisch plan nader worden aangeduid.

CSA (community shared agriculture)
DNR is georganiseerd als CSA bedrijf. In de praktijk betekent dit dat gestreefd wordt naar:
1 – Maximale transparantie van de tuinders over de door hen genomen beslissingen en over alle door hen geconstateerde problemen.
2 – Een open boekhouding en het streven naar een eerlijk inkomen voor de tuinders.
3 – Maximale betrokkenheid van de leden in het besluitvormingsproces. Consensus is het streven.
4 – Belangrijke beslissingen worden door tuinders en vereniging gezamenlijk genomen.

Gezamenlijke missie van Klaas, Pieter en de vereniging
Productie van groente (en bij Klaas ook bloemen) volgens het People-Planet-Profit principe. Dit betekent kleinschalige productie op basis van een combinatie van sociale, ecologische en economische uitgangspunten waarbij Klaas en Pieter nauw samenwerken met de leden van de vereniging. De principes van de biologische landbouw (SKAL) zijn een belangrijke richtdraad, maar daar waar mogelijk door de tuinders uitgebreid, bijv. met betrekking tot aspecten van milieu en landschap.

Uitbreiding
Met de komst van Pieter (in 2011) en het land dat hij verwierf op de Eng kan DNR haar ledental uitbreiden.Gestreefd wordt naar een geleidelijke groei van het aantal leden. In theorie kan het ledental de komende jaren bijna verdubbelen, maar dit maximum kan naar beneden toe worden bijgesteld indien dit de sociale draagkracht van DNR overtreft.

Opbouw van het strategisch plan
Het strategisch plan is onderverdeeld volgens het People-Planet-Profit principe. Per onderdeel wordt een aantal principes/activiteiten verwoord. Omdat zowel Klaas/Pieter als de leden overwegend positief staan tegenover de huidige gang van zaken worden bestaande initiatieven en praktijken ondersteund (aangegeven met H in de lijst voorbeelden) en slechts op enkele punten nieuwe zaken (N) aangedragen. Ook wordt aangegeven of iets vooral door de tuinders (T), leden van de vereniging (V) of het bestuur (B) zal worden uitgevoerd.

People
1 Samen: Tuinders en de leden van de vereniging. Streven is om leden de gelegenheid te geven het gevoel te hebben ‘samen te tuinieren’. Leidraad is: meehelpen mag maar hoeft niet.

H T: Tuin als ontmoetingsplaats voor: leden onderling, tuinder – leden en leden – niet leden.
Denk hierbij aan een kopje thee aan de picknicktafel, een spontaan georganiseerde
picknick of voorlichting van een geïnteresseerde tuinder.
H V: Mogelijkheid voor leden en vrijwilligers om op vaste tijdstippen mee te helpen in de
tuinen.
H V+T: Jeugdactiviteiten houden: Aardbeienfeest.
H V: Redactie ’t Groene Blaadje en de website.
H B: Maximale ledeninspraak, bijvoorbeeld via de jaarlijkse ALV.
N T+V+B: Jaarlijkse (vrijwillige) meewerk dagen voor 'grote klussen', zoals het op orde
brengen van de voorhof aan het honingblokpad in het voorjaar van 2012.

2 Intern uitdragen gedachtegoed DNR: We willen ons gedachtegoed onder elkaar en naar nieuwe leden toe uitdragen.

H B+T: Introductiedagen voor geïnteresseerden en nieuwe leden in april en mei.
H V: Informatie voor leden via 't Groene Blaadje.
H V: achtergrond informatie biologische teelt. (zie archief website)
N T: Tuinders zijn aanspreekpunt voor praktische en theoretische aspecten van DNR.
H V: fact sheets van gewassen met o.a. informatie ‘hoe te oogsten’.
H V: recepten op website.

3 Extern uitdragen gedachtegoed DNR: We willen ons gedachtegoed naar buiten toe uitdragen.

H V+T: Deelname Open dag biologische landbouw.
H B+T: Aktieve deelname jaarlijkse Pergolaconferentie.
N T: Voorlichten van (jonge) aspirant boeren of andere geïnteresseerden.
H T: Het bieden van stage mogelijkheden.
H T: Mogelijkheid tot verzilveren spaarkaart biologische winkels Wageningen.
N V+T: Aanwezigheid op lokale markten, nastreven van persaandacht en het verspreiden van divers reklamemateriaal in en rond Wageningen.

4 Aandacht voor de jeugd: we willen ons enthousiasme graag overdragen aan onze jeugd.

H T: Kindvriendelijke plek in de bloemen/kruiden cirkel onderhouden.
H V: Regelmatig speciale activiteiten voor de jeugd.
N V: Binnen huidig ledenbestand streven naar een groter aandeel jonge gezinnen met
(kleine) kinderen.

5 Transparantie: tuinder en vereniging willen duidelijke informatie geven.

H T: Mededelingbord op het land met informatie;
H T: Actuele lijst met ‘te oogsten groenten/kruiden’ op website en op het mededelingsbord,
zoveel mogelijk op vrijdag bijgewerkt.
H V: Factsheet bij ‘te oogsten groenten/kruiden’ gewassen op het land.
H V: Een keer per jaar (maart/april) een Algemene Ledenvergadering.
H V: Duidelijk info over begroting, afrekening, reserves etc (in jaarverslag).
H V: V: up-to-date website met nieuws items.
N V: Via mond-op-mond reclame jonge nieuwe leden werven.

Planet
1 Ontwikkelingen in de biologische teelt: We zijn geen dogmatische tuinders en vereniging. We volgen de ontwikkelingen in de biologische teelt en experimenteren.

H T: Streven naar een gezonde bodem. (verantwoorde bemesting, groenbemesters)
H T: Streven naar het vermijden en beheersen van ziekten en plagen in de gewassen.
(Bijvoorbeeld door ruime rotatie, het gebruik van doek tegen vraat enz.)
H T: Milieuschade beperken door verantwoord gebruik van machines.
H T: Beperkte experimenten met ‘oude’ groente gewassen.
H B+T: Kennisnemen nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld via de Pergola praktijkdag.

2 Natuurontwikkeling: We willen de biodiversiteit op de tuin, binnen de grenzen die de
groenteteelt stelt, zo groot mogelijk houden/maken.

H T: Omzoming van de percelen met struweel.
H T: Ruime rotatie in teeltplan.
H V: Leden onderhouden mede de heemtuin.
H V: Leden onderhouden de ‘beestentoren’.
H V: In stand houden en stimuleren nestgelegenheden: bv de valkenkast.
N T: Aandacht voor bodemfauna.

Profit
1 Gezonde profit voor tuinders: De vereniging draagt er zorg voor dat de tuinders een voldoende jaarinkomen hebben.

N T: Klaas voert de ledenadministratie. De eerste 225 leden zijn maatgevend voor het
inkomen van Klaas. Het aantal leden > 225 wordt tot het inkomen van Pieter gerekend.
H V: Op basis van de winst en verlies rekening van de tuinders stelt de ALV jaarlijks de
ledencontributie vast op zo’n wijze dat het bruto inkomen van Klaas gebaseerd op 225
leden (in oudere berekeningen 150 huishoudens) > 20k€.
N T+V: In 2011 zijn er 45 nieuwe leden bijgekomen tbv Pieter. Voor 2012 mikken we op een
groei van 70 nieuwe leden. Daarmee komen we op 115 leden voor Pieter. In 2013 wordt
verdere groei beoogd. Maximum voor Pieter is hetzelfde als voor Klaas (225 leden).
N T: Het huidige ledenaantal > 225 is onvoldoende voor een basisinkomen voor Pieter. Dit
impliceert ook dat niet de volle 1,5 ha nodig is voor DNR. Op het restant wordt groente
geteeld dat door Pieter wordt verkocht.

2 Gezonde reserve vereniging: Wij willen een gezonde vereniging die onverwachte uitgaven of een onverwachte vervanging (bv vanwege ziekte) van de tuinders aan kan.

H: T: De afdracht per lid (3€) door de tuinders is voldoende voor een gezonde
exploitatie van de vereniging.
H: V: Het saldo van de reserves van DNR zal op ca 10k€ worden gehouden.
H: V: Zo mogelijk inmaak en verkoop van overschotten .
Maart 2012